Regulamin programu lojalnościowego

§ 1  POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym udostępnionym przez Organizatora zalogowanym Uczestnikom. 
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. 
 3. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 09.02.2023 przez czas nieokreślony i zastępuje dotychczasowy Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązujący od dnia 03.07.2023.
 4. Program Lojalnościowy obowiązuję wyłącznie na Stronie internetowej Organizatora.
 5. Program Lojalnościowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 2  DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 2. ORGANIZATOR –  Olident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Depot Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul Christo Botewa 1 B (30-798) Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000695373, NIP 6793156058, REGON 368290263.
 3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY lub PROGRAM– program rabatowy, którego warunki oraz zasady uczestnictwa określa niniejszy Regulamin;
 4. UCZESTNIK  osoba fizyczna będąca profesjonalistą z branży stomatologicznej (stomatolog, asystentka, higienistka, technik dentystyczny lub inna osoba profesjonalnie związana z branżą, np. prowadząca obrót wyrobami medycznymi), która posiada Konto na Stronie internetowej Organizatora i bierze udział w Programie lub do niego przystępuje.
 5. KONTO – konto utworzone na Stronie internetowej Organizatora zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie;  
 6. STRONA INTERNETOWA lub SKLEP– strona internetowa, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż przez Organizatora, dostępna pod adresem https://sklep.olident.com 
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument dostępny na Stronie internetowej https://sklep.olident.com/polityka-prywatnosci  opisujący w szczególności zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Organizatora oraz m.in. w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym; 
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 
 

§ 3  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest:
  1. akceptacja Regulaminu;
  2. posiadanie Konta na Stronie internetowej;
 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty na podstawie poprzednio zrealizowanej umowy sprzedaży, zrealizowanej i w pełni opłaconej przez Uczestnika.
 2. Warunkiem przyznania punktów jest dokonanie poprzedniego zakupu jako użytkownik zalogowany za pośrednictwem Konta. Punkty nie są naliczane jeżeli zakup zostaje dokonany bez rejestracji na Stronie internetowej lub w przypadku niezalogowania się na Konto przed dokonaniem zakupu. 
 3. Za każde 10 złotych wydane w Sklepie, Uczestnik otrzymuje 1 pkt. 
 4. Każdy 1 zebrany punkt to 1 złoty rabatu do wykorzystania na kolejne zakupy.
 5. Zebrane punkty Uczestnik może wymienić na kod rabatowy na kolejne zakupy w zakładce „panel Klienta” dostępnej na Koncie. 
 6. Z chwilą dokonania przez Uczestnika wymiany, odpowiednia liczba punktów zostanie odjęta z jego Konta. 
 7. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z jego Konta. 
 8. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na koncie w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na gotówkę.
 

§ 4 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, ZMIANA REGULAMINU 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego.
 2. Organizator o dniu zakończenia Programu Lojalnościowego poinformuje jego Uczestników z 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 3. Uczestnicy będą uprawnieni do wymiany zgromadzonych punktów do dnia zakończenia Programu Lojalnościowego. Po tym dniu Uczestnicy nie będą uprawnieni do wymiany zgromadzonych Punktów na inne nagrody lub rabaty.
 4. Z upływem dnia zakończenia Programu Lojalnościowego nastąpi blokada możliwości wymiany zgromadzonych punktów. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Uczestnik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży oraz przyznane punkty. 
 7. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

§ 5 REZYGNACJA UCZESTNIKA Z PROGRAMU

 1. Uczestnik może w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub poprzez wysłanie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] 
 2. Rezygnacja Uczestnika z Programu Lojalnościowego następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Konsekwencją rezygnacji Uczestnika z Programu Lojalnościowego jest brak możliwości gromadzenia punktów oraz korzystania z uprawnień z tym związanych. 
 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora. 
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Aktualny Regulamin Programu dostępny jest na Stronie internetowej Organizatora i pod adresem [email protected]  
 4. Uczestnicy mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu pobierając go na urządzenie, z którego korzystają.
 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Prawa związane z Programem Lojalnościowym nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.